SNJB Logo
SNJB
poojya-kakaji

Results

       

        

Class

Academic Year

  % of Passing

First Year B. Pharmacy

2012-2013

90.90

2013-2014

93.00

2014-2015

96.55

2015-2016

78.33  

2016-2017

100

2017-2018

94.73

2018-2019

93.27

2019-2020

98.21

Second Year B. Pharmacy

2012-2013

88.73

2013-2014

87.32

2014-2015

91.80

2015-2016

94.36  

2016-2017

100

2017-2018

94.03

2018-2019

91.23

2019-2020 96.12

Third Year B. Pharmacy

2012-2013

100

2013-2014

95.45

2014-2015

81.85

2015-2016

100

2016-2017

100

2017-2018

98.38

2018-2019 100

2019-2020

98.21

Final Year B. Pharmacy

2012-2013

73.91

2013-2014

95.58

2014-2015

95.23

2015-2016

98.50

2016-2017

93.93

2017-2018

97.22

2018-2019

98.22

2019-2020 94.23

 

 

 

TOPPER LIST (B.PHARM)

Sr. No

Name of student

Year

1

 Mr. Chandratre Bhushan

2004

2

 Mr. Argade Prashant

2005

3

 Miss. Chajed Depali R.

2006

4

 Mr. Aher Bhushan Ramrao

2007

5

 Mr. Somani Gauresh Satishchandra

2008

6

 Mr. Pawar Dyaneshwar Ramdas

2009

7

 Mr. Chaudhari Hemakshi Eknath

2010

8

 Miss. Kansara Hetal Nitin

2011

9

 Miss. Chotmuradi Jasmeet Kaur D.

2012

10

 Miss. Jadhav Jayshri Ramdas

2013

11

 Mr. Chordiya Jayesh Sanjay

2014

12

 Miss. Kokane Shruti Anil

2015

13

 Miss. Jain Aishwarya Sandeep

2016

14

 Miss. Vrushali V. Shelke

2017

15

 Miss. Deepa D. Nakmode

2018

16

 Miss. Shinde Yogita Sampat

2019

 

 

 

 

M. Pharmacy Topper List

 

TOPPER LIST (M.PHARM)

Sr. No

Name of student

Year

1

 Mr. Gandhi Bipin Raychand

2010

2

 Mr. Bora Shailesh Sunil

2011

3

 Mr. Mahajan Swapnil Prakash

2012

4

 Miss. Kansara Hetal Nitin

2013

5

 Miss. Chotmuradi Jasmeetkaur K.

2014

6

 Mr. Bidwai Suraj Bhagwatrao

2015

7

 Miss. Bhavar Suvarna Balasaheb

2016

8

 Mr. Chordiya Bhavin Ravindra

2017

9

 Mr. Gojare Sagar Nanasaheb

2018

10

 Miss. Soanwane Poonam Bhimaji

2019

   

 

 

 

SCHOLARS HONOURED BY Ph. D.

Sr. No

Name of Research Scholar

Guide

Year of Award

1

  Otari Kishor Vasant

Dr. Chandrashekhar D. Upasani

2014-15

2

  Porwal Pavan kumar

Dr. Gokul S. Talele

2017-18

3

  Patil Sushil Dagadu

Dr. Sunil V. Amrutkar

2019-20

 

 

 

Contact  +91-2556-252529; 9403127686, 9765942836 principalcop@snjb.org; snjb_bpharmacy@rediffmail.com
© All Rights Reserved to SNJB