SNJB Logo
SNJB Polytecnic
Poojya Kakaji

Civil Engineering

Results

Regular Shift

ClassAcademic Year% of Passing
FYCE   2013-2014 78.69
2014-2015 68.97
2015-2016 65.52
SYCE   2013-2014 37.84
2014-2015 50.68
2015-2016 53.52
TYCE   2013-2014 50.75
2014-2015 86.67
2015-2016 82.76

Regular Shift

ClassAcademic Year(s)Name of StudentsPercentage %
FYCE   2013-2014 Bhavsar Shubham Manoj 85.78
2014-2015 Vyvahare Prachi Kishor 82.50
2015-2016 Sonawane Payal Motilal 80.72
SYCE   2013-2014 Sancheti Chetan Ramanlal 75.71
2014-2015 Bhavsar Shubham Manoj 79.02
2015-2016 Vyavahare Prachi Kishor 80.89
TYCE   2013-2014 Jadhav Snehal Ramdas 86.25
2014-2015 Shinde Aniket Balu 84.18
2015-2016 Bhavsar Shubham Manoj 88.18
Contact  +91 2556 252127 +91 2556 253992 shhjbpoly@rediffmail.com
© All Rights Reserved to SNJB