SNJB Logo
SNJB
poojya-kakaji

Results

       

        

Class

Academic Year

  % of Passing

First Year B. Pharmacy

2012-2013

90.90

2013-2014

93.00

2014-2015

96.55

2015-2016

78.33  

2016-2017

100

2017-2018

94.73

Second Year B. Pharmacy

2012-2013

88.73

2013-2014

87.32

2014-2015

91.80

2015-2016

94.36  

2016-2017

100

2017-2018

94.03

Third Year B. Pharmacy

2012-2013

100

2013-2014

95.45

2014-2015

81.85

2015-2016

100

2016-2017

100

2017-2018

98.38

Final Year B. Pharmacy

2012-2013

73.91

2013-2014

95.58

2014-2015

95.23

2015-2016

98.50

2016-2017

93.93

2017-2018

97.22

 

 

 
 

Class

Academic Year(s)

Name of Students

Percentage   / CPGA

First Year B. Pharmacy

2012-2013

Soni Mahesh Suresh

69.33

2013-2014

Shelke Madhuri Dnyaneshwar

76.27

2014-2015

Nakmode Deepa Dadarao

70.90

2015-2016

Shinde Yogita Sampat

8.000

2016-2017

Miss Wagh Kanchan Madavrao

7.964

2017-2018

Miss Sathe Mayuri Sukdeo

7.893

Second Year B. Pharmacy

2012-2013

Jain Sharmili Manojkuar

70.33

2013-2014

Gugle Anand Pravin

70.66

2014-2015

Shelke Vrushali V.

75.09

2015-2016

Nakmode Deepa Dadarao

76.81

2016-2017

Miss Shinde Yogita Sampat

7.857

2017-2018

Miss Dagade Purva Rajendra

7.857

Third Year B. Pharmacy

2012-2013

Chordiya Jayeshkumar Sanjay

68.58

2013-2014

Jain Sharmili Manojkuar

70.83

2014-2015

Jain Aishwarya Sandeep

68.25

2015-2016

Shelke Vrushali Valmik

73.16  

2016-2017

Miss Deepa D. Nakmode

75.62

2017-2018

Miss Shinde Yogita Sampat

7.839

Final Year B. Pharmacy

2012-2013

Jadhav Jayshri Ramdas

70.08

2013-2014

Chordiya Jayesh Sanjay

69.05

2014-2015

Kokane Shruti Anil

70.00

2015-2016

Jain Aishwarya Sandeep

68.66

2016-2017

Miss Vrushali V. Shelke

74.20

2017-2018

Miss Deepa D. Nakmode

73.54

Contact  +91-2556-252529 +91 2556 253934 snjb_bpharmacy@rediffmail.com, principalcop@snjb.org
© All Rights Reserved to SNJB