SNJB Logo
English Medium School Logo
poojya-kakaji

Administrative

Mr. Sakharchand Birdichand Binayakya

Mr. S. B. Binayakya
Supervisor

Mr. Pravin Anil Murkute

Mr. Pravin Anil Murkute
Junior Clerk

Contact  +91 2556 253314 +91 2556 253172 snjblsdmbems@gmail.com
© All Rights Reserved to SNJB